Get Adobe Flash player

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  9  ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสกลนคร

 

ม 9 (1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (คำสั่งอนุมัติ/อนุญาต)

ม 9 (2)

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

     -  นโยบายของหน่วยงาน

     -  นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน  ฯลฯ

ม 9 (3)

แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

     -  แผนงาน, แผนพัฒนาสามปีเทศบาล, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,

        แผนการดำเนินงาน, แผนการจัดหาพัสดุ ฯลฯ

     -  โครงการ

     -  งบประมาณ, เทศบัญญัติงานประมาณรายจ่ายประจำปี

ม 9 (4)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

     -  ระเบียบ,  เทศบัญญัติเทศบาล

     -  แผนผังองค์กร,  ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ม 9 (5)

สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  9  วรรคสอง

ม 9 (6)

สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือ

สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

    -  สัญญาต่างๆ  ของเทศบาล

ม 9 (7)

มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะรัฐบาล

ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริงหรือ

ข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

     -  รายงานการประชุมสภาเทศบาล

 ม 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

     -  ประกาศประกวดราคา,  ประกาศสอบราคา        

     -  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)

     -  รายงานเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:45 น.)

 

ขณะนี้เวลา...