Get Adobe Flash player

ม 9 (3)

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณประจำปี

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสกลนคร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสกลนคร  พ.ศ.  2553-2557

 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองสกลนคร

- แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองสกลนคร  พ.ศ.  2555-2557 

- แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองสกลนคร  พ.ศ.  2554-2556

 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองสกลนครประจำปี

-  แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 (กำลังดำเนินการจัดทำแผน)

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนจัดหาพัสดุขององค์กรประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 (ผ.ด.2)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 (ผ.ด.5)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 14:56 น.)

 

ขณะนี้เวลา...