Get Adobe Flash player

ม 9 (4)

แผ่นพับแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผ่นพับแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- แผ่นพับคำแนะนำขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีท้องถิ่น

 

กฎหมาย  ระเบียบ  คู่มือในการปฏิบัติงาน

- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  2)   พ.ศ.  2498

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  3)   พ.ศ.  2499

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  4)   พ.ศ.  2505

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  5)   พ.ศ.  2510

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  6)   พ.ศ.  2511

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  7)   พ.ศ.  2517

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  8)   พ.ศ.  2519

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  9)   พ.ศ.  2523

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  10)   พ.ศ.  2542

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  11)   พ.ศ.  2543

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  12)   พ.ศ.  2546

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  13)   พ.ศ.  2552

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 14:59 น.)

 

ขณะนี้เวลา...