Get Adobe Flash player

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540

เจตนารมณ์ของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสกลนคร

สิทธิที่ประชาชนมีและเป็นสิทธิที่ควรรู้เกี่ยวกับ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

สิ่งที่เทศบาลนครสกลนครต้องจัดเตียมไว้
สำหรับประชาชนทุกท่านเข้าตรวจดูตามสิทธิที่ท่านมี

แนะนำเวปไซต์ : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
www.oic.go.th

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 10:57 น.)

 

ขณะนี้เวลา...