Get Adobe Flash player

แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ
กรณีที่มีคำขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน

1. ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ 
จะต้องดำเนินการให้โดยเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ
2.  ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจำนวนมากหรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  15  วัน
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน  15  วัน  รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ
ให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย

แนวทาง/ขั้นตอนของประชนชนที่ต้องการขอข้อมูลของหน่วยงานรัฐ

1. กรณีการขอข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสกลนคร
    1.1 ให้ประชาชนกรอกคำร้องขอข้อมูลยื่นกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล
โดยระบุข้อมูลและเหตุผลประกอบการขอสำเนาข้อมูลนั้นๆ
    1.2  สำเนาข้อมูลที่ต้องการได้ทันที กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่มีจำนวนมากและ
เป็นข้อมูลที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูอยู่แล้วตาม มาตรา 9 ของ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    1.3  รอผลการพิจารณาอนุมัติให้สำเนาข้อมูลจากผู้มีอำนาจ กรณีเป็นข้อมูลที่
มิได้มีจัดเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดย
จะได้รับทราบผลภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ

2. กรณีการขอข้อมูล ณ เวปไซต์ www8.sakoncity.go.th หรือ เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ  
    2.1  ให้ประชาชนกรอกคำร้องขอข้อมูลยื่นกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล
โดยระบุข้อมูลและเหตุผลประกอบการขอสำเนาข้อมูลนั้นๆ
แล้วส่งมาที่อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   โดยแนบไฟล์คำร้องมาด้วย
    2.2  เจ้าหน้าที่จะส่งไฟล์ที่สามารถสั่งพิมพ์ได้ให้ท่านผ่านทางอีเมล์ที่ท่านใช้
ส่งแบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูล
    2.3  กรณีที่เป็นข้อมูลที่มิได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านตรวจดู ณ ศูนย์ข้อมูลฯ เจ้าหน้าที่
จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสำเนาข้อมูลให้ท่านทราบภายใน 15 วัน ผ่านทางอีเมล์
ที่ท่านยื่นคำร้องขอข้อมูล

***หมายเหตุ...ผู้ขอสำเนาข้อมูลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำเนาข้อมูลเอง***

หากไม่ได้รับความสะดวกในขั้นตอนการยื่นขอมูล
ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:48 น.)

 

ขณะนี้เวลา...